#ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៩ #មេរៀនទី៥៖ការកំណត់គោលដៅ #អំណាន៖ទិសដៅនៃជីវិត

#ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៩ #មេរៀនទី៥៖ការកំណត់គោលដៅ #អំណាន៖ទិសដៅនៃជីវិត

#ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៩ #មេរៀនទី៥៖ការកំណត់គោលដៅ #អំណាន៖ទិសដៅនៃជីវិត#បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ កាក់ ចាន់ថនគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

Video #ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៩ #មេរៀនទី៥៖ការកំណត់គោលដៅ #អំណាន៖ទិសដៅនៃជីវិត

Chia sẻ tại website: KhoBepDuc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *